AEROFLOT TOUR RUSSIA

Departure Date

04 May - 21 Sep

Duration

6 วัน

Views

739

Maximum Seats

20

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปโรว์

08.00 : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 7 และ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร N หมายเลข N11 – N20 สายการบินแอโรฟลอต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 15.50 : ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “ยอดเขาสแปโรว์” อิสระให้ ท่านชื่นชมทัศนียภาพ อันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “TRAMPLIN” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังไม้ – พระราชวังเครมลิน – ระบำรัสเซียนานาชาติ

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม “พระราชวังโคโลเมนสโกเย” เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าอเล็กซี่ มิไคโลวิช ซึ่งเป็นพระเจ้าซาร์องค์ที่ 2 ของราชวงค์โรมานอฟและเป็นพระบิดาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังไม้หลังเดียวในกรุงมอสโคว์ ใช้เป็นที่ประทับรับรองของคณะทูตแต่ละประเทศที่มาเยี่ยมเยียนประเทศรัสเซีย พระราชวังได้แบ่งเป็น 2 ส่วนสำหรับฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีห้องต่างๆทั้งหมด 270 ห้อง มีหน้าต่างรวมกัน 3,000 กว่าบาน โดยตกแต่งภายนอกชุบทองจริงๆทั้งหลัง 12.30 บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “ARMENIA”นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บ สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 17.30 : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “CHINESE NEWS” 19.00 : ชมการแสดงระบำรัสเซียนานาชาติ NATIONAL DANCE SHOW “KOSTROMA” โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – รถไฟใต้ดิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า “จัตุรัสแดง” ใจกลางกรุงมอสโคว์ ชม “วิหารเซ็นต์บาซิล” สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ชมห้างเก่าแก่ “ห้างสรรพสินค้ากุม” แล้วนำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์” 13.00 : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน “GOLDEN DRAGON” 17.15 : ออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU24 18.35 : ถึงสนามบินพูลโคโว 1 นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “NIHAO 160” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังฤดูหนาว – ละครสัตว์

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์” ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารอลังการยิ่งภายใน พระราชวัง ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา 12.30 บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “SUMMER PALACE” นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ สัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย ทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบัน พระราชวังใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่ว โลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอก อาทิ เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก 17.30 : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “TSE FUNG” 19.00 : นำชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอน พอล – วิหารเซ็นต์ไอแซค – มอสโคว์

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟ นำชม “วิหารเซ็นต์ไอแซค” เป็นวิหารทรงโดม ที่ยอดโดมทำด้วย ทองคำ หนักถึง 100 กิโลกรัม 12.30 : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารบุฟเฟ่ยุโรป แล้วเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 15.15 : ออกจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU19 16.35 : ถึงกรุงมอสโคว์ เปลี่ยนอาคารสู่สนามบินนานาชาติ เซเรเมตเยโว อาคาร F 19.20 : ออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270
วันที่ 6

กรุงเทพฯ

08.30 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ตารางทัวร์ และเงื่อนไข

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
AEROFLOT TOUR RUSSIA ฿ 63000 ฿ 58000 20 04 May ~ 21 Sep 6 วัน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is