Aurora Russia Moscow-Murmansk

Departure Date

10 Nov

Duration

6 days

Views

752

Maximum Seats

20

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พัก 4 ดาว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

กรุงเทพ – มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 50 นาที)

08.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 – 8 เคาน์เตอร์เช็คอิน N11 – 20 เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง*** 15.50 น. : ถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมตเยโว อาคารF กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มูร์มันสค์ – AURORA HUNTING

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี 11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป เดินทางสู่สนามบินเชเรเมตเยโว 15.10 น. : ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1324 17.40 น. : เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา(Kola Bay) มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารยุโรป เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 21.00 น. : นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***
วันที่ 3

มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – LENIN ICE BREAKER – อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – โบสถ์นิโคลัส – AURORA HUNTING

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง, ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้าน 12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ บ่าย : สนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์ นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKER เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน สมควรแก่เวลานำท่านชมโบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารยุโรป 21.00 น. : นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ *** เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

มูร์มันสค์ – มอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว – ละครสัตว์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321 10.35 น. : ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1321 12.55 น. : เดินทางถึงสนามบินเชเรเมตเยโว บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก อิสไมโลโว มาร์เก็ต ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสิ้นค้าของที่ระลึกของรัสเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต 18.00 น. : ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รัสเซี่ยนเซอร์คัส ” 20.30 น. : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้น นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป บ่าย : นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย 15.00 น. : นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU270 19.20 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270 ***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ บนเครื่อง***
วันที่ 6

กรุงเทพฯ

***บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ บนเครื่อง*** 08.30 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ตารางทัวร์ และเงื่อนไข

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
Aurora Russia Moscow-Murmansk ฿ 66000 ฿ 61000 20 10 Nov 6 days

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is