MOSCOW HIGHLIGHT TOUR

Departure Date

01 Apr - 31 Oct

Duration

5 days

Views

401

Maximum Seats

10

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

Bangkok – Moscow

08.00 : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 7 และ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร N หมายเลข N11 – N20 สายการบินแอโรฟลอต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 : ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 15.50 : ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IZMAILOVO-DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ – ตลาดอิสไมโลโว

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 12.30 บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป นำชมวิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่บูรณะขึ้นใหม่เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว์ นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก “อิสไมโลโว มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสิ้นค้าของที่ระลึกของรัสเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ อิสระกับช้อปปิ้ง 18.30 : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน โรงแรมที่พัก IZMAILOVO-DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3

มอสโคว์ – ซาร์กอส – รถไฟใต้ดิน – ละครสัตว์

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่ร่มรื่นงดงามไปด้วยป่าสน และไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ทำตุ๊กตามาทรอสก้า ชมวิหารเก่าแก่ที่สร้างในศตวรรษที่ 14 เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวศริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส (St.Sergius) นักบุญที่เชื่อว่าได้รับพรจากพระแม่มาเรียให้รักษาโรคได้ ชาวรัสเซียนิยมไปขอพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 12.30 บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี่เข้ากับ สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลก ที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง 17.30 : รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน 19.00 : นำชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” โรงแรมที่พัก IZMAILOVO-DELTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – ยอดเขาสแปโรว์ – กรุงเทพฯ

08.00 เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ 12.30 บ่าย : รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “ยอดเขาสแปโรว์” อิสระให้ ท่านชื่นชมทัศนียภาพ อันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย แล้วเดินทางสู่สนามบิน 19.20 : ออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270
วันที่ 5

กรุงเทพฯ

08.30 : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ตารางทัวร์ และเงื่อนไข

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
MOSCOW HIGHLIGHT TOUR ฿ 49000 ฿ 44000 10 01 Apr ~ 31 Oct 5 days

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is