St.Petersburg

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังฤดูร้อน

พระราชวังฤดูหนาว

วิหารเซนต์ไอแซค

โบสถ์หยดเลือด

พระราชวังแคทเธอรีน

วิวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก