ล่าแสง ออโรร่า ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว - เมอร์มังส์ก 6 วัน

Departure Date

05 Oct

Duration

6 days

Views

1429

Maximum Seats

20

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พัก 4 ดาว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

กรุงเทพ – มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 50 นาที)

08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 – 8 เคาน์เตอร์เช็คอิน N11 – 20 เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 ***บริการอาหารกลางวัน และอาหารเย็น บนเครื่อง*** 15.50 ถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมตเยโว อาคารF กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “………………” เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มูร์มันสค์ – AURORA HUNTING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียมาจนปัจจุบัน ในบริเวณจัตุรัสอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย อาทิ สุสานเลนิน บุรุษที่โลกไม่มีวันลืม อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ตึกสีแดงเด่นเป็นตระหง่าน นาฬิกายักษ์ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าอุโมงค์รถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้น และให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออก เพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใด ๆ ให้สวยงามกว่านี้ได้อีก วิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ นำชมห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซียเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ภายในตัวอาคารตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา มีนิทรรศการสำคัญผลัดเปลี่ยนให้ชมตลอดทั้งปี 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “ARMENIA” เดินทางสู่สนามบินเชเรเมตเยโว 15.10 ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1324 17.40 เดินทางถึงเมืองมูร์มันสค์ เมืองท่าขนาดใหญ่ทางขั้วโลกเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา(Kola Bay) มีอาณาเขตติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารยุโรป “…………” เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 21.00 นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ ***
วันที่ 3

มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – LENIN ICE BREAKER – อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม – โบสถ์นิโคลัส – AURORA HUNTING

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09.00 นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้าที่ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ หมาป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์, รถสโนว์โมบิล อีกทั้งท่านจะได้ศึกษาประวัติศาสตร์และสัมผัสวิถีชีวิต ของชาวซามิ โดยใช้ชีวิตตามหลักธรรมชาติ ยึดถือหลัก ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ และปัจจัยในการดำรงชีวิต 5 ข้อ คือ ความรัก ความสุข โชคชะตา เวรกรรม สุขภาพ ให้ท่านได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์ตามความเชื่อของชนเผ่า สนุกกับกิจกรรมต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กิจกรรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน, นั่งรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ, ให้อาหารกวางเรนเดียร์, ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แบบพื้นเมือง, ใส่ชุดพื้นเมืองถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้าน 12.00 รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่หมู่บ้านซามิ บ่าย สนุกกับกิจกรรมต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเมืองมูร์มันสค์ นําท่านเที่ยวชมสิ่งก่อสร้างสำคัญๆต่างๆของเมือง เก็บภาพความประทับใจกับ LENIN ICE BREAKER เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม(Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน สมควรแก่เวลานำท่านชมโบสถ์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) โบสถ์ออโธดอกซ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1986-1989 ช่วงปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ประชาชนต่างเรียกร้องให้มีศูนย์รวมจิตใจ โบสถ์นี้จึงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลับแฝงด้วยศรัทธาจากประชาชน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “…………” 21.00 นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ *** เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว AZIMUTH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

มูร์มันสค์ – มอสโคว์ – ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – ละครสัตว์รัสเซีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU1321 10.35 ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU1321 13.10 เดินทางถึงสนามบินเชเรเมตเยโว บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “…………” นำท่านสู่ย่านสินค้าราคาถูก อิสไมโลโว มาร์เก็ต ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งสิ้นค้าของที่ระลึกของรัสเซีย ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ ให้เวลาท่านเดินชมและเลือกซื้อผลงานศิลปะ ภาพวาดต่างๆ รวมถึงสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอชก้า คาร์เวียร์ ว้อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต 20.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “…………” 18.00 ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS เข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว HOLIDAY INN SOLKONIKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน นำท่านชมสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี จากนั้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อาทิเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่าง ๆ ของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสำนัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสำนักรัสเซีย ที่ล้นเกล้า ร.5 โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก จนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด จากนั้น นำชมโบสถ์อัสสัมชัญที่ใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก, ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “GODONOV” บ่าย นำชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านจะได้พบกับความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงครามด้วย นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองมอสโคว์ สแปร์โรว์ฮิล หรือ เลนินฮิล ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์สตาลินกอธิค อิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย 15.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินไฟล์ท SU270 19.20 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270 ***บริการอาหารค่ำ และเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ บนเครื่อง***
วันที่ 6

กรุงเทพฯ

***บริการอาหารเช้า และเครื่องดื่ม ชา/กาแฟ บนเครื่อง*** 08.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Tour Schedule and Conditions

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
ล่าแสง ออโรร่า ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว - เมอร์มังส์ก 6 วัน ฿ 66000 ฿ 61000 20 05 Oct 6 days

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is