รัสเซีย แกรนด์ ทัวร์ 8 วัน

Departure Date

03 Apr - 30 Oct

Duration

8 วัน

Views

3275

Maximum Seats

20

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปโรว์

08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 7 และ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร N หมายเลข N11 – N20 สายการบินแอโรฟลอต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 15.55 ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “ยอดเขาสแปโรว์” อิสระให้ ท่านชื่นชมทัศนียภาพ อันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “TRAMPLIN” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUT SMOLENSKAYA HOTEL
วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – ห้างกุม

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “SILVER AGE” บ่าย นำท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า “จัตุรัสแดง” ที่มีความสำคัญในหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ชม “วิหารเซ็นต์บาซิล” สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ชมห้างเก่าแก่ “ห้างสรรพสินค้ากุม” 18.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “CHINESE NEWS” โรงแรมที่พัก AZIMUT SMOLENSKAYA HOTEL
วันที่ 3

มอสโคว์ – พระราชวังไม้ – ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – ระบำรัสเซียนานาชาติ

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังโคโลเมนสโกเย” เป็นพระราชวังไม้หลังเดียวในกรุงมอสโคว์ ใช้เป็นที่ประทับรับรองของคณะทูตแต่ละประเทศที่มาเยี่ยมเยียนประเทศรัสเซีย พระราชวังได้แบ่งเป็น 2 ส่วนสำหรับฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีห้องต่างๆทั้งหมด 270 ห้อง มีหน้าต่างรวมกัน 3,000 กว่าบาน โดยตกแต่งภายนอกชุบทองจริงๆทั้งหลัง 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “ARMENIA” บ่าย นำท่านสู่ “ตลาดอิสไมโลฟสกี้” ตลาดสิ้นค้าของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ที่ขายของฝากของ ที่ระลึกมากมาย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก อัมพัน ผ้าพันคอ เสื้อขนสัตว์ ไม้แกะสลัก หมวก รองเท้า เสื้อหนาว นาฬิกา รูปวาด งานศิลปะต่างๆ 17.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “FREDERICO” 19.00 ชมการแสดงระบำรัสเซียนานาชาติ NATIONAL DANCE SHOW “KOSTROMA” โรงแรมที่พัก AZIMUT SMOLENSKAYA HOTEL
วันที่ 4

มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำชมวิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่บูรณะขึ้นใหม่เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีกรุงมอสโคว์ นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี่เข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบจนได้รับการ ยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง 13.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน “GOLDEN DRAGON” แล้วเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 17.15 ออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU24 18.35 ถึงสนามบินพูลโคโว 1 นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “NIHAO NEVSKY 160” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SOKOS OPLYMPIA GARDEN ST.PETERSBURG HOTEL
วันที่ 5

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน – โบสถ์หยดเลือด – การแสดงบัลเลย์

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์” ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารอลังการยิ่งภายใน พระราชวัง ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “SUMMER PALACE” บ่าย นำชม “โบสถ์หยดเลือด” ที่สร้างให้แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ตรง บริเวณนั้น เพลิดเพลินเสริมความรู้กับ พิพิธภัณฑ์สัตว์และแมลงต่างๆ ที่ถูกสต๊าฟไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชมและศึกษารวมทั้ง “ช้างแมมมอธ” ต้นตระกูลของช้างเมื่อ 45,000 ปีที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 17.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “NIHAO FONTANKI RIVER 69” 19.00 นำชม “การแสดงบัลเลย์” ชื่อก้องโลกของรัสเซีย โรงแรมที่พัก SOKOS OPLYMPIA GARDEN ST.PETERSBURG HOTEL
วันที่ 6

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – พระราชวังฤดูหนาว –ละครสัตว์

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำท่านเข้าชม “พระราชวังแคทเธอรีน” ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ชมห้อง ต่างๆนับร้อยห้องโดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่น 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “PODVORIE” บ่าย นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ สัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย ทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบัน พระราชวังใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่ว โลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอก อาทิ เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก 17.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “TSE FUNG” 19.00 นำชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก “รัสเซี่ยนเซอร์คัส” โรงแรมที่พัก SOKOS OPLYMPIA GARDEN ST.PETERSBURG HOTEL
วันที่ 7

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์ แอน พอล – วิหารเซ็นต์ไอแซค – มอสโคว์

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ นำชม “วิหารเซ็นต์ไอแซค” ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วย ทองคำ แผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก 12.30 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารบุฟเฟ่ยุโรป แล้วเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 14.55 ออกจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU19 16.15 ถึงกรุงมอสโคว์ เปลี่ยนอาคารสู่สนามบินนานาชาติ เซเรเมตเยโว อาคาร F 19.20 ออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270
วันที่ 8

กรุงเทพฯ

08.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Tour Schedule and Conditions

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
รัสเซีย แกรนด์ ทัวร์ 8 วัน 72500 ฿ 67500 ฿ 20 03 Apr ~ 30 Oct 8 วัน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is