เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอโรโกลเบิล จำกัด  ได้ก่อตั้งดำเนินกิจการเป็นตัวแทนสายการบินแอโรฟลอต สายการบินแห่งชาติรัสเซีย Aeroflot Russian Airlines มาตั้งแต่ 2533  โดยดำเนินกิจการจำหน่ายบัตรโดยสารทางอากาศ (Passenger Air Service), ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo),  ในนามของสายการบินแอโรฟลอต สายการบินแห่งชาติรัสเซีย ที่ดำเนินการบินระหว่างมอสโคว์ – กรุงเทพฯ (Moscow SVO – Bangkok BKK)  ยาวนานกว่า 45 ปีแล้ว

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสารการบินรัสเซียแอร์ไลน์ (Rossiya Airlines)  ซึ่งปัจจุบันได้ควบกิจการเข้ากับสายการบินแอโรฟลอตเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนในการจัดรายการท่องเที่ยวไปยังประเทศรัสเซีย และประเทศใกล้เคียง เป็นทัวร์หมู่คณะ หรือส่วนตัว, การจัดสัมมนา, การจัดแสดงสินค้า ในประเทศรัสเซียอีกด้วย  โดยบริษัทฯ Intourist Moscow ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวในเครือของ Thomas Cook อีกด้วย  และนอกจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ทางบริษัทฯยังรับจองโรงแรมห้องพักทั่วโลก  รวมทั้งบริการรับยื่นวีซ่ารัสเซีย สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศรัสเซียที่ต้องมีวีซ่าอีกด้วย

เดินทางกับเรา

บินตรง

เครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินแอโรฟลอต

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

สบายกว่า

โรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง / อาหารทุกมื้อตามรายการ

กระเป๋าเดินทาง

ท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม

คุ้มกว่า

เข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ พร้อมรถรับ-ส่งตามรายการ

กรมธรรม์

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางหมู่คณะ ท่านละ 1,000,000 บาท