แอโรฟลอต ทัวร์ รัสเซีย 7 วัน

Departure Date

03 Apr - 29 Oct

Duration

7 วัน

Views

3290

Maximum Seats

20

อัตราค่าบริการนี้รวม

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
โรงแรมที่พักชั้นหนึ่ง
ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
กระเป๋า 23 กิโลกรัม
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

รายการทัวร์

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปโรว์

08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 7 และ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินอักษร N หมายเลข N11 – N20 สายการบินแอโรฟลอต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนการเดินทาง 10.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU271 15.50 ถึงสนามบินเซเรเมตเยโว อาคาร F กรุงมอสโคว์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ที่ “ยอดเขาสแปโรว์” อิสระให้ ท่านชื่นชมทัศนียภาพ อันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ สนามกีฬาโอลิมปิค มหาวิทยาลัยแห่งมอสโคว์ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “TRAMPLIN” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – ละครสัตว์รัสเซีย

08.00 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเข้าชม “พระราชวังเครมลิน” สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สวยงามอันเป็นจุดกำเนิดแห่ง ประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บ สมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ป้อมปืนใหญ่ และหอระฆังพระเจ้าอีวาน ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 12.30 บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “ARMENIA” นำท่านสู่ “ตลาดอิสไมโลฟสกี้” ตลาดสิ้นค้าของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ที่ขายของฝากของ ที่ระลึกมากมาย อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก อัมพัน ผ้าพันคอ เสื้อขนสัตว์ ไม้แกะสลัก หมวก รองเท้า เสื้อหนาว นาฬิกา รูปวาด งานศิลปะต่างๆ 17.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “……………” 19.00 ชมการแสดงละครสัตว์รัสเซีย โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาซิล – รถไฟใต้ดิน – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

08.00 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมความวิจิตรงดงามของกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ ชมย่านธุรกิจการค้า “จัตุรัสแดง” ที่มีความสำคัญในหน้า ประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ชม “วิหารเซ็นต์บาซิล” สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ชมห้างเก่าแก่ “ห้างสรรพสินค้ากุม” 12.30 บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “……………” นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยี่เข้ากับ สถาปัตยกรรมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง 15.00 ออกเดินทางจากมอสโคว์ สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยขบวนรถไฟ SAPSAN 18.45 ถึงนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 20.00 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “NIHAO NEVSKY 160” นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังฤดูหนาว

08.00 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์” ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารอลังการยิ่งภายใน พระราชวัง ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา 12.30 บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “SUMMER PALACE” นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “พระราชวังฤดูหนาว” ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญ สัมพันธไมตรีไทยรัสเซีย ทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบัน พระราชวังใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าจากทั่ว โลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอก อาทิ เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก 18.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “TSE FUNG” โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซ็นต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ แอน พอล

08.00 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำชม “วิหารเซ็นต์ไอแซค” เป็นวิหารทรงโดม ที่ยอดโดมทำด้วย ทองคำ หนักถึง 100 กิโลกรัม นำชม “โบสถ์หยดเลือด” ที่สร้างให้แด่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ 12.30 บ่าย รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารยุโรป “…………” นำชม “ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล” เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟ นำท่านสู่ “ถนนเนฟสกี้” ถนนสายหลักของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีของขายของฝาก ของที่ระลึกมากมาย 17.30 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน “……………” โรงแรมที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – สนามบิน – มอสโคว์

08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ 13.50 ออกจากเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก กลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU17 15.10 ถึงกรุงมอสโคว์ เปลี่ยนอาคารสู่สนามบินนานาชาติ เซเรเมตเยโว อาคาร F 19.20 ออกเดินทางจากมอสโคว์ กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270
วันที่ 7

กรุงเทพฯ

08.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Tour Schedule and Conditions

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
แอโรฟลอต ทัวร์ รัสเซีย 7 วัน 62000 ฿ 57000 ฿ 20 03 Apr ~ 29 Oct 7 วัน

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal ฿
Total ฿

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is